Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE – 1 TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Softplas Dijital Eğitim ve Bilişim’e ("Şirket") ait ve Şirket tarafından işletilen Ders Köşem mobil uygulamasındaki, www.derskosem.com web sitelerindeki (“Ders Köşem”) Ders Köşem ürünlerini/hizmetlerini kullanan tüm kişiler (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ve Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahibi olduğu Ders Köşem üzerinden Üye’nin alacağı Hizmet’in yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

MADDE – 3 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
  • ÜYE SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
  • TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
  • ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.
  • TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
  • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
  • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE – 4 TANIMLAR

“Hizmet”: Şirket, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, tabletlerde veya kurumsal web sitesinde, zihinsel potansiyeli etkin kullanmayı sağlayan ve problem çözme yeteneğini geliştirici hafıza egzersizleri, dikkat ve konsantrasyon egzersizleri, mantık ve muhakeme egzersizleri, görsel zeka ve kavramlaştırma egzersizleri gibi çeşitli beyin egzersizleri hizmetleri sunmaktadır.

“Ders Köşem Kullanma Bedeli”: Şirket’in Hizmet karşılığında hak kazandığı hizmet bedelini ifade eder;

“Resmi Makam”: Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

MADDE – 5 ÜYELİK

5.1. Üyelik, Ders Köşemde yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.

5.2. Üye, 5.1. madde kapsamında üyeliği kazanmak veye hesap açmak için en az 18 (onsekiz) yaşında (veya daha büyük) olduğunu ve bu koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin en az 13 (onüç) yaşında olması aynı zamanda ayırt etme gücünü haiz olması kaydıyla, 18 (onsekiz) yaşının altında olması halinde, Ders Köşem'e sadece bir ebeveyn veya yasal temsilcisi eşliğinde üye olması ve verilerini vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda Üye, ebeveyninin veya yasal temsilcisinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı incelemiş ve kabul etmiş olduğunu, söz konusu izni takiben verilerinin paylaşıldığını beyan etmektedir. 13 (onüç) yaşın altındaki hiç kimse Ders Köşem'e kendisi doğrudan üye olamaz, kendisine ait kişisel verileri doğrudan kendisi veremez.

5.3. Üyeler, üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Paylaşılan bu bilgiler Üye tarafından her zaman değiştirilebilir ve güncellenebilir. Üye’nin üyeliğinin devam etmesi için bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

5.4. Şirket, Resmi Makamlar’ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili Resmi Makamlar ile paylaşabilir. İlgili Resmi Makam’ın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.

5.5. Şirket, Üyeler’in Hizmet kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerinin ve Hizmet’ten yararlanırken yaptıkları tercihlerin, anlaşma veya anlaşamama durumları Şirket tarafından sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanılabilir (ve/veya bu bilgileri işleyerek Şirket ile gizlilik sözleşmesi imzalamış şirketlere gönderebilir); anonim hale getirilerek değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde Ders Köşem üzerinden ilan edebilir.

5.6. Üyeler’in, Hizmet’i alırken bir rumuz (nick name) kullanmaları durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.

MADDE – 6 HİZMET’İN ÜYE TARAFINDAN KULLANIMI VE HİZMET BEDELİ

6.1. Üye, Ders Köşem'i indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup bu Sözleşme’ye taraf olduktan sonra işbu Sözleşme koşulları dâhilinde Hizmet’ten yararlanmaya başlayabilir. Hizmet, Üye tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar için kullanılabilir.

6.2. Üye, oluşturacağı hesap ile sınırlandırılmış içerikten herhangi bir bedel ödemeksizin yararlanma hakkına sahiptir. Üye, dilerse içeriğin tamamından yararlanmak için 12 (oniki) aylık paketin sözleşme bedelini ödeyerek (“Sözleşme Bedeli”) satın almak koşuluyla Hizmet’ten seçtiği paket kapsamındaki süre boyunca yararlanmaya devam edebilir. Sözleşme bedelinin ayrıntıları Satın Alma Sözleşmesi’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

6.3. Sözleşme Bedeli’ne ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Şirket’in merkez adresindeki işyerinde saklanır. Ayrıca Sözleşme Bedeli’ne ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin faturalarım bölümünden istediği zaman ulaşabilir.

6.4. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak kendi Hizmet ile ilgili olarak promosyon kodları veya kampanyalar oluşturabilir. Söz konusu promosyon kodları veya kampanyalar ile ilgili olarak Şirket Üyeler’i Üye’nin bu kapsamda bilgilendirmeyi seçmiş olması halinde bilgilendirecektir. Ayrıca Şirket, anlık/anında bildirim (push notifications) yolu ile de Üye’yi haberdar edebilecektir. Üye, Şirket’in promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, 13-18 yaş arasında ve ayırt etme gücünü haiz ise her halükarda ebeveyninin ya da yasal temsilcisinin ilgili promosyona/kampanyaya katılım kapsamında rızasını aldığını kabul ve beyan eder. Promosyon kodları veya kampanyalar; amacına ve hukuka uygun olarak kullanılmalı, Şirket tarafından yazılı olarak onay verilmedikçe bir başkasına devredilmemeli ve yalnızca promosyon veya kampanya için öngörülen şartlara uyulması koşuluyla kullanılmalıdır. Promosyon veya kampanyalar Şirket tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebilir. Üye’nin iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

6.5. Üye, her zaman kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi konusunda rızası alınması aşamasında sağlanan ticari elektronik ileti alımını reddetme imkan mekanizmasına sahiptir. Her zaman promosyonlara/kampanyalara ilişkin ticari elektronik ileti alımını, ilgili iletide belirtilen şekilde reddedebilecektir. Ayrıca Üye, anlık/anında bildirim (push notification) yolu ile bildirim almamayı seçmesi halinde bunu, cihazının ayarlarından gerçekleştirebilecektir.

MADDE – 7 TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Üye, Ders Köşem'e üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.2 Üye'nin Ders Köşem'in kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye'ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Ders Köşemden yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir.

7.3 Üye, üyeliğini başka birine devredemez.

7.4 Üye, Ders Köşem'i kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.

7.5 Üye, Ders Köşem'i hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi Ders Köşem'in veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.

7.6 Ders Köşemde Üye'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler’in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca duruma göre Üye sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket’in, Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.7 Şirket, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

7.8 Ders Köşemde bulunan tüm materyaller yalnızca eğitsel amaçlar için sağlanmıştır. Şirket, Ders Köşemdeki materyallerin kullanımına, kullanım sonuçlarına, doğruluğuna, kesinliğine, güvenilirliğine dair garanti vermez ve hiçbir beyanda bulunmaz.

7.9 Ders Köşem'in Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan Şirket sorumlu değildir.

7.10 Ders Köşem, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Ders Köşemde yer alan veya Ders Köşem üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.

7.11 Üye, Ders Köşem üzerinden ulaşılan Ders Köşem Gizlilik Politikası’nın işbu Sözleşme’nin bir parçası olduğunu ve burada yer alan hükümleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12 Üye, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez. Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

7.13 Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7.14 Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

7.15 Ders Köşem genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile site içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Bunlar Üye tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın hiç bir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Ders Köşem veya içeriğinin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Üye’ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

7.16 Şirket, Üye'nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye'nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) Ders Köşem üzerinden ulaşılabilecek olan Ders Köşem Gizlilik Politikası’na uygun şekilde ve/veya (d) işbu Sözleşme’de ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Üye’nin gizli bilgilerinde veya kayıtlarında inceleme yapabilir.

7.17 Ders Köşem'in virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Ders Köşem'e üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

7.18 Şirket, Hizmet’in kapsamını, Ders Köşem'in içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman Ders Köşem üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

7.19 Şirket, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.

7.20 Şirket, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini iyileştirmek, Ders Köşem'in kullanımını kolaylaştırmak için, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda bu Üyeler’in kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, Üye’nin Ders Köşem üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutma hakkını saklı tutar.

7.21 Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Üye sorumludur. Üye, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Ders Köşem'e erişmesi veya Hizmet’i kullanması durumunda mobil ağ verisinin kullanılabileceğinin, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabileceğinin bilincindedir. Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve Ders Köşem'i güncel tutmak Üye’nin sorumluluğundadır. Şirket, hiçbir surette sunduğu Hizmet’in veya Ders Köşem'in belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını, materyallerin içerdiği işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti ve taahhüt etmemektedir. Üye, Hizmet’in ve/veya Ders Köşem'in internet kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabileceğini kabul eder. Teknik sorunlar sebebiyle Ders Köşem erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumluluk üstlenmez.

7.22 İşbu Sözleşme kapsamında Şirket için yazılan sorumsuzluk kayıtları Şirket çalışanları ve ortaklarına da şamildir.

7.23 Şirket’in önceden onayı olmaksızın, Üye’nin Ders Köşem üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.

MADDE – 8 SÖZLEŞME’NİN FESHİ

8.1 İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve Şirket işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir.

8.2 Üye’nin fesih işlemi Ders Köşem üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

MADDE – 9 SON HÜKÜMLER

9.1 Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır.

9.2 Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme'den doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların çözümünde Eskişehir Mahkemeleri ve Eskişehir İcra Daireleri yetkilidir.

9.3 Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

9.4 Münhasır Delil Niteliği: Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.

9.5 Şirket İletişim Bilgileri: Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan: Softplas Dijital Eğitim ve Bilişim
Telefon: +908503043590
E-posta: info@derskosem.com

9.6 Ders Köşem Üzerinden Yapılan İşlemler: Ders Köşem üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.

MADDE – 10 FİZİKSEL AKTİVİTE YASAL UYARI

10.1 İşbu yasal uyarı, fiziksel egzersiz ve fitness kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak doğabilecek potansiyel risklere istinaden yazılmıştır. Burada yer alan bilgiler profesyonel tıbbi öneri, teşhis veya tedavi olarak kullanılamayacağı gibi egzersize başlamadan önce bir doktor veya sağlık çalışanına danışmanız şiddetle tavsiye olunur. Sağlık çalışanı tarafından verilen tıbbi veya sağlıkla ilgili tavsiyeleri ihmal etmemeli, görmezden gelmemeli ve geciktirmemelisiniz. Egzersiz yaparken yararlanma riskinin bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Hamileyseniz, emziriyorsanız veya diyabetikseniz, ilaç kullanıyorsanız veya bir kilo kontrol programına başlıyorsanız, burada sunulmakta olan fiziksel aktivite olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilir. Egzersiz yapıyorsanız bunu kendi isteğinizle bütün riskleri size ait olarak yapmakta ve bu aktiviteden doğan tüm riski üstlenmektesiniz. Böylelikle Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.’yi işbu içerikten ve fiziksel aktiviteden doğrudan, dolaylı, özel ve arızi zararlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarardan doğabilecek her türlü sorumluluktan ibra etmektesiniz. Bütün egzersiz programlarında olduğu gibi herhangi bir noktada halsizlik, baş dönmesi veya fiziksel rahatsızlık hissedersiniz hemen durmalı ve bir doktora danışmalısınız.